REACh

Naše zpracování směrnice (ES) č. 1907/2006 (REACh)

Dodržování zákonů je pro nás jako renomovaného německého značkového výrobce samozřejmé. Výše uvedená ustanovení jsou nám známá. Od zveřejnění nařízení intenzivně pracujeme na plnění úkolů, kterými nás pověřila agentura REACh a realizujeme příslušná rozsáhlá opatření.

Ve smyslu REACh jsme „sekundární uživatel“. Proto dodáváme „přípravky“ a „výrobky“.

To konkrétně znamená:

  • Podle článku 33 nyní zveřejňujeme všechny části, příslušenství a stroje, které podle nám předložených informací obsahují více než 0,1% hmotnostních procent (0,1% w/w) látek vzbuzujících zvláštníobavy (SVHC) ze stávajícího kandidátského seznamu REACh: Metabo_SVHC.pdf. Samotná položka v seznamu neznamená, že je nebezpečná. Dále je podle REACh irelevantní, zda se položka v seznamu používá v aktivně prodávaných strojích, pokud není překročen stanovený hmotnostní limit.

  • Podle našich znalostí žádný z našich výrobků neobsahuje látky, které by zakazovaly jeho uvedení na trh.

  • Aktuální bezpečnostní list lze získat od našeho oddělení prodeje. Tyto bezpečnostní listy budou ze zákona aktualizovány v případě redakčních změn nebo nových zjištění.

  • Scénáře expozice a používání našich přípravků odpovídají specifikacím našich dodavatelů.

  • Podle informací předložených našimi dodavateli můžeme vycházet z toho, že budou včas předloženy předběžné registrace, popř. registrace potřebných substancí.

  • Díky našemu výrobnímu programu a odpovídajícím opatřením našich dodavatelů nemusíme z našeho současného hlediska registrovat žádné substance. To dělají naši dodavatelé nebo jejich subdodavatelé.

  • Na základě REACh nelze očekávat žádnou změnu v rámci našeho výrobního programu.


Máte-li další dotazy, obraťte se prosím e-mailem na product-compliance@metabo.de